Умови проведення конкурсу

//Умови проведення конкурсу

Умови проведення конкурсу

2021-04-13T16:55:33+00:00 01 Квітня 2021|

УМОВИ

проведення конкурсу

на зайняття вакантної посади державної служби категорії «Б» – начальника відділу бухгалтерського обліку і звітності – головного бухгалтера управління фінансів Бориспільської районної державної адміністрації Київської області

 

Загальні умови
Посадові обов’язки    Організовує роботу відділу, забезпечує виконання завдань і несе персональну відповідальність за виконання покладених на відділ завдань.

   Розробляє і здійснює заходи щодо поліпшення організації та підвищення ефективності роботи відділу.

   Вносить пропозиції щодо формування планів роботи управління фінансів.

   Контролює своєчасний розгляд документації, що надійшла на опрацювання до відділу.

   Подає керівникові бюджетної установи пропозиції щодо:

   Визначення облікової політики,  зміни   обраної  облікової політики з урахуванням особливостей діяльності бюджетної  установи і  технології оброблення облікових даних,  у тому числі системи та форм внутрішньогосподарського (управлінського)  обліку  та  правил документообігу,    додаткової   системи   рахунків   і   регістрів аналітичного  обліку,  звітності  та  контролю  за  господарськими операціями.

   Створення умов для належного збереження майна, цільового та ефективного використання фінансових, матеріальних (нематеріальних), інформаційних та трудових ресурсів.

   Підписує звітність та документи, які є підставою для:

   Перерахування податків і зборів (обов’язкових платежів).

   Проведення розрахунків відповідно до укладених договорів.

   Розпоряджень про виділення коштів місцевого бюджету.

   Приймання і видачі грошових коштів.

   Оприбуткування та списання рухомого і нерухомого майна.

   Проведення інших господарських операцій.

   Здійснює контроль за:

   Відображенням у бухгалтерському обліку всіх господарських операцій, що проводяться бюджетною установою.

   Складанням звітності.

   Цільовим та ефективним використанням фінансових, матеріальних (нематеріальних), інформаційних та трудових ресурсів, збереженням майна.

   Дотриманням вимог законодавства щодо списання (передачі) рухомого та нерухомого майна бюджетної установи.

   Правильністю проведення розрахунків при здійсненні оплати товарів, робіт та послуг, відповідністю перерахованих коштів обсягам виконаних робіт, придбаних товарів чи наданих послуг згідно з умовами укладених договорів, у тому числі договорів оренди.

   Відповідністю взятих бюджетних зобов’язань відповідним бюджетним асигнуванням, паспорту бюджетної програми (у разі застосування програмно-цільового методу в бюджетному процесі) та відповідністю платежів взятим бюджетним зобов’язанням та бюджетним асигнуванням.

   Станом погашення та списання відповідно до законодавства дебіторської заборгованості бюджетної установи та бюджетних установ, які їй підпорядковані.

   Оформленням матеріалів щодо нестачі, крадіжки грошових коштів та майна, псування активів.

   Розробленням та здійсненням заходів щодо дотримання та підвищення рівня фінансово-бюджетної дисципліни працівників відділу бухгалтерського обліку і звітності та усуненням порушень і недоліків, виявлених під час контрольних заходів, проведених державними органами та підрозділами бюджетної установи, що уповноважені здійснювати контроль за дотриманням вимог бюджетного законодавства.

Умови оплати праці посадовий оклад – 6100 грн.

надбавки, доплати, премії та компенсації відповідно до статті 52 Закону України «Про державну службу»

надбавка до посадового окладу за ранг державного службовця відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 18 січня 2017 року №15 «Питання оплати праці працівників державних органів» (із змінами)

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду безстроково
Перелік інформації, необхідної для участі в конкурсі, та строк її подання 1) заяву про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів щодо зайняття посади за формою згідно з додатком 2 Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2016 року № 246 (зі змінами);

2) резюме за формою згідно з додатком 21, в якому обов’язково зазначається така інформація:

прізвище, ім’я, по батькові кандидата;

реквізити документа, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України;

підтвердження наявності відповідного ступеня вищої освіти;

підтвердження рівня вільного володіння державною мовою;

відомості про стаж роботи, стаж державної служби (за наявності), досвід роботи на відповідних посадах у відповідній сфері, визначеній в умовах конкурсу;

3) заяву, в якій повідомляє, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України “Про очищеннявлади”, та надає згоду на проходженняперевірки та на оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону.

Подача додатків до заяви не є обов’язковою.

Документи приймаються до 17 год. 00 хв. 08 квітня 2021 року

Додаткові (необов’язкові) документи Заява щодо забезпечення розумним пристосуванням за формою згідно з додатком 3 до Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби
Місце, час і дата початку проведення тестування

Місце або спосіб проведення співбесіди (із зазначенням електронної платформи для комунікації дистанційно)

13 квітня 2021 року 10 год. 00 хв.

 

м. Бориспіль, вул. Київський шлях, 74, каб. відділу бухгалтерського обліку і звітності

 

м. Бориспіль, вул. Київський шлях, 74, каб. відділу бухгалтерського обліку і звітності

Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу Гавриленко Ольга Іванівна

(04595) 6-11-24; (04595) 5-22-66

bor_rfu@ukr.net

Кваліфікаційні вимоги
1. Освіта вища освіта за освітнім ступенем магістра, спеціаліста
2. Досвід роботи досвід роботи на посадах державної служби категорій “Б” чи “В” або досвід служби в органах місцевого самоврядування, або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше одного року
3. Володіння державною мовою вільне володіння державною мовою
Вимоги до компетентності
Вимога Компоненти вимоги
1.  Лідерство –         ведення ділових переговорів;

–         вміння обгрунтовувати власну позицію;

–         досягнення кінцевих результатів

2. Ефективність координації з іншими – здатність налагоджувати зв’язки з іншими структурними підрозділами державного органу, представниками інших державних органів,  в тому числі з використанням цифрових технологій;

– уміння конструктивного обміну інформацією, узгодження та упорядкування дій;

– здатність до об’єднання та систематизації спільних зусиль

3. Робота з великими масивами інформації – здатність встановлювати логічні взаємозв’язки;

– вміння систематизувати великий масив інформації;

– здатність виділяти головне, робити чіткі, структуровані висновки

4. Цифрова грамотність – вміння використовувати комп’ютерні пристрої, базове офісне та спеціалізоване програмне забезпечення для ефективного виконання своїх посадових обов’язків;

– вміння використовувати сервіси інтернету для ефективного пошуку потрібної інформації; вміння перевіряти надійність джерел і достовірність даних та інформації у цифровому середовищі;

– здатність працювати з документами в різних цифрових форматах; зберігати, накоричувати, впорядковувати, архівувати цифрові ресурси та дані різних типів;

– здатність уникати небезпек в цифровому середовищі, захищати особисті та конфіденційні дані;

– вміння використовувати електронні реєстри, системи електронного документообігу та інші електронні урядові системи для обміну інформацією, для електронного листування в рамках своїх посадових обов’язків; вміння використовувати спільні онлайн календарі, сервіси для підготовки та спільного редагування документів, вміти користуватись кваліфікованим електронним підписом (КЕП);

– здатність використовувати відкриті цифрові ресурси для власного професійного розвитку

5. Відповідальність – усвідомлення важливості якісного виконання своїх посадових обов’язків з дотриманням строків та встановлених процедур;

– усвідомлення рівня відповідальності під час підготовки і прийняття рішень, готовність нести відповідальність за можливі наслідки реалізації таких рішень;

– здатність брати на себе зобов’язання, чітко їх дотримуватись і виконувати

Професійні знання
Вимога Компоненти вимоги
1. Знання законодавства Знання:
Конституції України;
Закону України “Про державну службу”;
Закону України “Про запобігання корупції”
та іншого законодавства
2. Знання законодавства у сфері Знання:

Бюджетний кодекс України;

Податковий кодекс України;

Закон України «Про оплату  праці»;

Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні»;

Закон України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування»;

Закон України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування»;

Закон України « Про Державний бюджет України на 2020 рік»;

Порядок обчислення середньої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення) для розрахунку виплат за загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 26 вересня 2001 року №1266;

Порядок обчислення середньої заробітної плати, затверджений постанова Кабінету Міністрів України від              08 лютого 1995 року №100;

План рахунків бухгалтерського обліку в державному  секторі, затверджений  наказом  МФУ  від  31.12.2013 року  №1203.

Порядок застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку в державному секторі, затверджений наказом МФУ від 29.12.2015 року №1219;

Порядок фінансування страхувальників для надання матеріального забезпечення застрахованим особам у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та окремих виплат потерпілим на виробництві за рахунок коштів Фонду соціального страхування України, затверджений постановою Правління ФССУ від 19.07.2018 р. №12.

Порядок складання, розгляду, затвердження та основні вимоги до виконання кошторисів бюджетних установ, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 28.02.2002 року №228;

Стуктура кодування Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів, затверджена наказом МФУ від 20.09.2017 року №793.

3. Знання системи ведення діловодства Організація документування управлінської інформації в електронній формі та організації роботи з електронними документами, а також документування управлінської інформації та організація роботи з документами, створеними у паперовій формі.
Авторизація
*
*
Напишіть відповідь: 10   +   2   =  
Реєстрація
*
*
*
Генерація паролю
WordPress Lessons Розробка та підтримка сайту - ТОВ "РОЯЛТІ ГРУПП"